Tag: ราคาบอแรกซ์ตราม๊า

บอแร็ก 10น้ำ (ตราม้า)

Borax 10 น้ำ ตราม๊า USA

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Borax Decahydrate ชื่อภาษาไทย บอแร็กซ์ (ตราม้า) สูตรเคมี Na2B4O7 ลักษณะ เป็นผง ใช้ในอุตสาหกรรม กระจก,เซรามิค ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง