Tag: โซเดียมไบคาร์บอเนต (จีน)

โซเดียมไบคาร์บอเนต (จีน)

Sodium Bicarbonate (China)

Sodium Bicarbonate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Bicarbonate/baking soda ชื่อภาษาไทย โซเดียมไบคาร์บอเนต สูตรเคมี NaHCO3 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.