Sodium Carbonate-Dense

      No Comments on Sodium Carbonate-Dense

Sodium Carbonate-Dense

รูปถุง_โซดาแอชเด้นท์-จีน TIANJIN

รูปถุง_โซดาแอชเด้นท์-จีน TIANJIN

คุณสมบัติทั่วไป

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Carbonate Dense
ชื่อภาษาไทย โซดาแอช – เด้นท์
สูตรเคมี Na2CO3
ลักษณะ เป็นผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม แก้ว เซรามิคส์ กระดาษ ผงซักฟอก สบู่
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

โซดาแอส เด้น กับ โซดาแอส ไรท์ จะต่างกันที่ มวลโมเลกุล โซดาแอส เด้น จะมีมวลโมเลกุลมากกว่าจึงหนักกว่า แต่ในแง่การใช้งานแล้วจะไม่ต่างกัน และสามารถใช้แทนกันได้ ลูกค้ามักจะใช้ตัว โซดาแอส เด้นมากกว่า เพราะราคาถูกกว่า แต่จริงๆ แล้วราคาต่างกันไม่มาก เต็มที่ก็ไม่เกิน 50 สตางค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *