Ammonium Persulfate (china)

      No Comments on Ammonium Persulfate (china)

Ammonium Persulfate (china)

 

AMMONIUM PERSULFATE

AMMONIUM PERSULFATE

คุณสมบัติทั่วไป

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Persulphate
ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียม เปอร์ซัลเฟต
สูตรเคมี (NH4)2S2O8
ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม ฟอกขาว , อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน
น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *