Category: เคมีอุตสาหกรรมชุบ

copper sulphate

Copper Sulphate

Copper Sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Copper Sulphate ชื่อภาษาไทย คอปเปอร์ ซัลเฟต สูตรเคมี CuSo4.5H2O ลักษณะ ผลึกสีฟ้า ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม ชุบโลหะ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Ammonium Bifluoride แอมโมเนียม ไบฟลูออไรด์

Ammonium Bifluoride

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Ammonium Bifluoride ชื่อภาษาไทย : แอมโมเนียม ไบฟลูออไรด์ สูตรเคมี : NH4HF2 ลักษณะ : เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม : เซรามิค   : อุตสาหกรรมชุบ…