Copper Sulphate

Copper Sulphate

copper sulphate

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Copper Sulphate
ชื่อภาษาไทย คอปเปอร์ ซัลเฟต
สูตรเคมี CuSo4.5H2O
ลักษณะ ผลึกสีฟ้า ไม่มีกลิ่น
ใช้ในอุตสาหกรรม ชุบโลหะ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.
copper sulphate
รูปเนื้อสาร copper sulphate
Avatar
Author: admin