Category Archives: เคมีเซรามิค

Sodium Carbonate-Dense

      No Comments on Sodium Carbonate-Dense
รูปถุง_โซดาแอชเด้นท์-จีน TIANJIN

Sodium Carbonate-Dense คุณสมบัติทั่วไป ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Carbonate Dense (Soda ash dense) ชื่อภาษาไทย โซดาแอช – เด้นท์ สูตรเคมี Na2CO3 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม แก้ว เซรามิคส์ กระดาษ ผงซักฟอก สบู่ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 50 กก. โซดาแอส เด้น กับ โซดาแอส ไรท์ จะต่างกันที่ มวลโมเลกุล โซดาแอส เด้น จะมีมวลโมเลกุลมากกว่าจึงหนักกว่า แต่ในแง่การใช้งานแล้วจะไม่ต่างกัน และสามารถใช้แทนกันได้ ลูกค้ามักจะใช้ตัว โซดาแอส เด้นมากกว่า เพราะราคาถูกกว่า แต่จริงๆ แล้วราคาต่างกันไม่มาก ประมาณไม่เกิน 50 สตางค์

บอแร็ก 10 น้ำ ตราม๊า USA

บอแร็ก 10น้ำ (ตราม้า)

บอแร็ก 10 น้ำ ตราม๊า USA ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Borax Decahydrate ชื่อภาษาไทย บอแร็กซ์ (ตราม้า) สูตรเคมี Na2B4O7 ลักษณะ เป็นผง ใช้ในอุตสาหกรรม กระจก,เซรามิค ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง  

borax

      No Comments on borax

borax ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Borax ชื่อภาษาไทย บอแร็กซ์ สูตรเคมี Na2B4O7 ลักษณะ เป็นผง ใช้ในอุตสาหกรรม กระจก,เซรามิค ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง