borax

      No Comments on borax

borax
borax

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Borax
ชื่อภาษาไทย บอแร็กซ์
สูตรเคมี Na2B4O7
ลักษณะ เป็นผง
ใช้ในอุตสาหกรรม กระจก,เซรามิค
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *