Hydrogenperoxide

Hydrogenperoxide

hydrogenperoxide

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Hydrogenperoxide
ชื่อภาษาไทย ไฮโดรเย่น เปอร์อ๊อกไซด์
สูตรเคมี H2O2
ลักษณะ ของเหลวไม่มีสี
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมฟอกย้อม

อุตสาหกรรมกระดาษ

อุตสาหกรรมพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 30 กก.
hydrogenperoxide
hydrogenperoxide
Avatar
Author: admin