Tag: กรดออกซาลิกจีน

Oxalic acid (จีน)

Oxalic Acid

Oxalic Acid ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Oxalic Acid ชื่อภาษาไทย อ๊อกซาลิค แอซิด สูตรเคมี C2O4H2.2H2O ลักษณะ เป็นเกล็ดใส ใช้ในอุตสาหกรรม ล้างโลหะ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.