Oxalic Acid

Oxalic Acid

Oxalic acid (จีน)
Oxalic acid (จีน)
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Oxalic Acid
ชื่อภาษาไทย อ๊อกซาลิค แอซิด
สูตรเคมี C2O4H2.2H2O
ลักษณะ เป็นเกล็ดใส
ใช้ในอุตสาหกรรม ล้างโลหะ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.
Avatar
Author: admin