Tag Archives: ขายส่งคอปเปอร์ซัลเฟต

Copper Sulphate

      No Comments on Copper Sulphate
copper sulphate

Copper Sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Copper Sulphate ชื่อภาษาไทย คอปเปอร์ ซัลเฟต สูตรเคมี CuSo4.5H2O ลักษณะ ผลึกสีฟ้า ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม ชุบโลหะ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.