Tag: ขายส่ง บอแร็ก

บอแรกซ์ (ตราช้าง) 10 น้ำ

Borax 10 น้ำ ตราช้าง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Borax ชื่อภาษาไทย บอแร็กซ์, บอแรกซ์ สูตรเคมี Na₂B₄O₇.10H₂O ลักษณะ เป็นผง ใช้ในอุตสาหกรรม กระจก,เซรามิค ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อเมริกา  น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง