Tag: ขายส่ง Ammonium sulphate

ammonium sulphate

Ammonium sulphate

Ammonium sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Sulphate ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียม ซัลเฟต สูตรเคมี (NH4)2SO4 ลักษณะ เป็นผลึกขาว ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม ปุ๋ยเคมี,อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก./ถุง