Ammonium sulphate

ammonium sulphate

Ammonium sulphate

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Sulphate
ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียม ซัลเฟต
สูตรเคมี (NH4)2SO4
ลักษณะ เป็นผลึกขาว ไม่มีกลิ่น
ใช้ในอุตสาหกรรม ปุ๋ยเคมี,อุตสาหกรรมเกษตร
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก./ถุง
Avatar
Author: admin