Tag: เคมีดับเพลิง

Magnesium Chloride

Magnesium Chloride

Magnesium Chloride ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Magnesium Chloride ชื่อภาษาไทย แม็กนีเซี่ยม คลอไรด์ สูตรเคมี MgCl2 ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกระดาษ,สิ่งทอ,ดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ของประเทศ อิสราเอล น้ำหนักบรรจุ 25 กก.จีน น้ำหนักบรรจุ 25…