Tag: kcl 99%

Potassium Chloride 99% เยอรมัน

Potassium Chloride

Potassium Chloride ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Chloride ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คลอไรด์ สูตรเคมี KCl ลักษณะ เป็นผลึกขาว ใส ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร,ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เยอรมัน น้ำหนักบรรจุ 50 กก.