Potassium Chloride

Potassium Chloride

Potassium Chloride 99%เยอรมัน
Potassium Chloride 99%
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Chloride
ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คลอไรด์
สูตรเคมี KCl
ลักษณะ เป็นผลึกขาว ใส
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร,ปุ๋ย
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เยอรมัน น้ำหนักบรรจุ 50 กก.
Avatar
Author: admin