Tag: Sodium Hydrosulfite

Sodium Hydrosulfite

Sodium Hydrosulfite

ชื่อสารเคมี Sodium Hydrosulfite ชื่อภาษาไทย โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ สูตรเคมี (NaO)2S2O4.2H2O ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สิ่งทอ,สบู่,ฟอกขาว ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 50 กก.