Tag Archives: Sodium Nitrate (ชิลี)

Sodium Nitrate (ชิลี)

      No Comments on Sodium Nitrate (ชิลี)
โซเดียมไนเตรท (ชิลี)

ชื่อสารเคมี Sodium Nitrate ชื่อภาษาไทย โซเดียม ไนเตรท สูตรเคมี NaNO3 ลักษณะ เป็นผลึกใส ใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตแก้ว, อาหาร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ชิลี น้ำหนักบรรจุ 50 กก.