Sodium Nitrate (ชิลี)

      No Comments on Sodium Nitrate (ชิลี)
โซเดียมไนเตรท (ชิลี)

โซเดียมไนเตรท (ชิลี)

ชื่อสารเคมี Sodium Nitrate
ชื่อภาษาไทย โซเดียม ไนเตรท
สูตรเคมี NaNO3
ลักษณะ เป็นผลึกใส
ใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตแก้ว, อาหาร
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ชิลี น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

รูปเนื้อสารโซเดียมไนเตรท (ชิลี)