Urea

      No Comments on Urea

Urea

Urea

ชื่อสารเคมี Urea
ชื่อภาษาไทย ยูเรีย
สูตรเคมี CO(NH2)2
ลักษณะ เป็นเม็ดมีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร(ปุ๋ย)
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *