Urea

Urea

Urea
Urea
ชื่อสารเคมี Urea
ชื่อภาษาไทย ยูเรีย
สูตรเคมี CO(NH2)2
ลักษณะ เป็นเม็ดมีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร(ปุ๋ย)
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.
Avatar
Author: admin