Calcium hydroxide (ปูนขาว)

      No Comments on Calcium hydroxide (ปูนขาว)

Calcium hydroxide (ปูนขาว)

ปูนขาวเกรด A 325 เมช

calcium hydroxide

ปูนขาว 325 เมช ขนาดบรรจุ 20 กก.

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Calcium Hydroxide
ชื่อภาษาไทย ปูนขาว
สูตรเคมี Ca(OH)2
ลักษณะ เป็นผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 20,25 กก./ถุง
ปูนขาว 325 เมช

ปูนขาว 325 เมช ขนาดบรรจุ 25 กก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *