Calcium Hypochlorite 70%

      No Comments on Calcium Hypochlorite 70%

Calcium Hypochlorite 70%

Calcium Hypochlorite 70%

ชื่อวิทยาศาสตร์ Calcium Hypochlorite-Super Chlor
ชื่อภาษาไทย คลอรีนผง-ซุปเปอร์คลอร์
สูตรเคมี Ca(OCl)2
ลักษณะ เป็นผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม สระว่ายน้ำ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 40 กก.
รูปเเนื้อคลอรีนเม็ด 70%

รูปเนื้อคลอรีนเม็ด 70%