Phosphoric Acid

      No Comments on Phosphoric Acid

Phosphoric Acid

phosphoric acid

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Phosphoric Acid
ชื่อภาษาไทย ฟอสฟอริค แอซิด
สูตรเคมี HNO3
ลักษณะ ของเหลวใส
ใช้ในอุตสาหกรม ผลิตปุ๋ย,สบู่,ผงซักฟอก
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 35 กก.

หรือจัดส่งเป็นรถแท็งค์ (5000 กก. ขึ้นไป)