Sodium Carbonate-Light

รูปถุง_โซดาแอชไลท์-จีน TIANJIN

รูปถุง_โซดาแอชไลท์-จีน TIANJIN

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Carbonate-Light (Soda ash light)
ชื่อภาษาไทย โซดาแอช – ไลท์
สูตรเคมี Na2CO3
ลักษณะ เป็นผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม น้ำยาทำความสะอาด,ยา
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 40 กก.
  • soda ash light จะมีมวลโมเลกุลที่เล็กกว่า soda ash dense
  • โดยทั้วไป soda ash dense กับ soda ash light จะใช้งานไม่ต่างกัน ลูกค้ามักจะใช้ soda ash dense มากกว่า เพราะราคาจะถูกกว่า soda ash light นิดหน่อย
  • soda ash light มักใช้ในงานที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างที่ มวลโมเลกุล มีความสำคัญในงานนั้น ๆ
รูปถุง soda ash light จีน
รูปถุง soda ash light จีน
รูปถุง-soda-ash-light-จีน
รูปถุง-soda-ash-light-จีน
Avatar
Author: admin