Sodium Metabisulfite

      No Comments on Sodium Metabisulfite

Sodium Metabisulfite

sodium metabisulfite

ชื่อสารเคมี Sodium Metabisulfite
ชื่อภาษาไทย โซเดียมเมตต้าไบซัลไฟท์
สูตรเคมี Na2S2O5
ลักษณะ เป็นผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

อิตาลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *