Sodium Thiosulfate

sodium thiosulfate
Sodium Thiosulfate

ข้อมูลทั่วไปของ Sodium Thiosulfate

 • ชื่อทางวิทยาศาสตร์
  • Sodium Thiosulfate
 • ชื่อภาษาไทย
  • โซเดียมไทโอซัลเฟต
 • สูตรเคมี
  • Na2S2O3
 • ลักษณะ
  • เป็นผลึกใส ไม่มีสี ละลายน้ำได้ดี
 • ใช้ในอุตสาหกรรม
  • อุตสาหกรรมน้ำดื่ม ใช้ปรับลดค่าคลอรีนในน้ำประปา ที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศ
  • จีน
รูปเนื้อสาร Sodium T้hiosulfate
รูปเนื้อสาร Sodium T้hiosulfate
เนื้อสาร sodium thiosulfate
เนื้อสาร sodium thiosulfate