Sodium Bisulfite

sodium bisulfite
ชื่อสารเคมี Sodium Bisulfite
ชื่อภาษาไทย โซเดียมไบซัลเฟต (กรดแห้ง)
สูตรเคมี NaHSO3
ลักษณะ ผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม ปรับสภาพน้ำ
ผลิตภัณฑืของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25กก.