Sodium Tripolyphosphate

Sodium Tripolyphosphate
Sodium Tripolyphosphate
ชื่อสารเคมี Sodium Tripolyphosphate
ชื่อภาษาไทย โซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต
สูตรเคมี Na5P3O10
ลักษณะ เป็นผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท ผงซักฟอก
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.ญี่ปุ่น น้ำหนักบรรจุ 25 กก.
Avatar
Author: admin