Sodium Nitrite

      No Comments on Sodium Nitrite

Sodium Nitrite

Sodium Nitrite

ชื่อสารเคมี Sodium Nitrite
ชื่อภาษาไทย โซเดียมไนไตรท์
สูตรเคมี NaNO2
ลักษณะ เป็นผงสีขาวนวล
ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท สิ่งทอ,ยา
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *