boric acid

      Comments Off on boric acid

Boric acid

boric acid

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Boric Acid
ชื่อภาษาไทย บอริค แอซิด (กรดบอริค)
สูตรเคมี H3BO3
ลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม ไฟเบอร์กลาส,สิ่งทอ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA,จีน,ตุรกี น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง