calcium carbonate

calcium carbonate

calcium carbonate

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Calcium Carbonate
ชื่อภาษาไทย แคลเซี่ยม คาร์บอเนต
สูตรเคมี CaCO3
ลักษณะ เป็นผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยาง,ทำสี,พลาสติก
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง
Avatar
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *