Category Archives: เคมีฟอกขาว

Sodium Hydrosulfite

      No Comments on Sodium Hydrosulfite
Sodium Hydrosulfite

Sodium Hydrosulfite ชื่อสารเคมี Sodium Hydrosulfite ชื่อภาษาไทย โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ สูตรเคมี (NaO)2S2O4.2H2O ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม สิ่งทอ,สบู่,ฟอกขาว ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 50 กก.  

Hydrogenperoxide

      No Comments on Hydrogenperoxide
hydrogenperoxide

Hydrogenperoxide ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Hydrogenperoxide ชื่อภาษาไทย ไฮโดรเย่น เปอร์อ๊อกไซด์ สูตรเคมี H2O2 ลักษณะ ของเหลวไม่มีสี ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติก ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 30 กก.

Ammonium Persulphate

      No Comments on Ammonium Persulphate

Ammonium Persulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ :Ammonium Persulphate ชื่อภาษาไทย :แอมโมเนียม เปอร์ซัลเฟต สูตรเคมี :(NH4)2S2O8 ลักษณะ :เป็นเกล็ดสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม :ฟอกขาว , อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :ไต้หวัน น้ำหนักบรรจุ :25 กก./ถุง