Category Archives: เคมีอุตสาหกรรมเกษตร

Urea

      No Comments on Urea
Urea

Urea ชื่อสารเคมี Urea ชื่อภาษาไทย ยูเรีย สูตรเคมี CO(NH2)2 ลักษณะ เป็นเม็ดมีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร(ปุ๋ย) ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.  

Potassium Chloride

      No Comments on Potassium Chloride
potassium chloride

Potassium Chloride ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Chloride ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คลอไรด์ สูตรเคมี KCl ลักษณะ เป็นผลึกขาว ใส ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร,ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เยอรมัน น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

Ammonium sulphate

      No Comments on Ammonium sulphate

Ammonium sulphate ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ammonium Sulphate ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียม ซัลเฟต สูตรเคมี (NH4)2SO4 ลักษณะ เป็นผลึกขาว ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรม ปุ๋ยเคมี,อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก./ถุง ญี่ปุ่น น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง

Ammonium chloride 99.5% (จีน)

      No Comments on Ammonium chloride 99.5% (จีน)
Ammonium Chloride 99.5% (จีน)

Ammonium Chloride 99.5% (CHINA/จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ammonium Chloride 99.5%(China) ชื่อภาษาไทย แอมโมเนียม คลอไรด์ (จีน) สูตรเคมี NH4CL ลักษณะ เป็นผงสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรม แบตเตอรี่,ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก./ถุง