Potassium Carbonate (อาซาฮี)

Potassium Carbonate

Potassium Carbonate

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Carbonate
ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คาร์บอเนต
สูตรเคมี K2CO3
ลักษณะ เม็ดสีขาว ไม่มีกลิ่น
ใช้ในอุตสาหกรรม แก้ว,หลอดภาพทีวี
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.
โปตัสเซียมคาร์บอเนต
โปตัสเซียมคาร์บอเนต (อาซาฮี)
Avatar
Author: admin