Potassium Carbonate

      No Comments on Potassium Carbonate

Potassium Carbonate

Potassium Carbonate

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Carbonate
ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยม คาร์บอเนต
สูตรเคมี K2CO3
ลักษณะ เม็ดสีขาว ไม่มีกลิ่น
ใช้ในอุตสาหกรรม แก้ว,หลอดภาพทีวี
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก.

โปตัสเซียมคาร์บอเนต

โปตัสเซียมคาร์บอเนต (อาซาฮี)

โปตัสเซียมคาร์บอเนต (เกาหลี)

โปตัสเซียมคาร์บอเนต (เกาหลี)