Potassium Hydroxide 90%

Potassium Hydroxide 90%

Potassium Hydroxide 90%

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Hydroxide 90%
ชื่อภาษาไทย โบตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
สูตรเคมี KOH 90%
ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก.
Avatar
Author: admin