Potassium Hydroxide 95%

Potassium Hydroxide 95%

Potassium Hydroxide 95%

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Potassium Hydroxide 95%
ชื่อภาษาไทย โปตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

สูตรเคมี KOH95%
ลักษณะ เป็นเกล็ดสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลี น้ำหนักบรรจุ 25 กก.
Avatar
Author: admin