Sodium Acetate

Sodium Acetate

Sodium Acetate

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sodium Acetate
ชื่อภาษาไทย โซเดียม อาซิเตท
สูตรเคมี NaC2H3O2
ลักษณะ เป็นผลึกใส ไม่มีสี
ใช้ในอุตสาหกรรม สบู่
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 25 กก.ญี่ปุ่น น้ำหนักบรรจุ 25 กก.
Avatar
Author: admin