Sodium Bichromate(Dichromate)

      No Comments on Sodium Bichromate(Dichromate)

Sodium Bichromate(Dichromate)

sodium bichromate (dichromate)

ชื่อสารเคมี Sodium Bichromate (Dichromate)
ชื่อภาษาไทย โซเดียม ไบโครเมท (ไดโครเมท)
สูตรเคมี Na2Cr2O2.2H2O
ลักษณะ ผลึกเล็ก ๆ สีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์,อุตสาหกรรมสี
ผลิตภัณฑืของประเทศ เยอรมัน น้ำหนักบรรจุ 25กก.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *