Sodium Sulphate

      No Comments on Sodium Sulphate

Sodium Sulphate

Sodium Sulphate

ชื่อสารเคมี Sodium Sulphate
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ โซเดียม ซัลเฟต
สูตรเคมี Na2SO4
ลักษณะ เป็นผงสีขาว
ใช้ในอุตสาหกรรมประเภท กระดาษ,กระจก
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ จีน น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

ไทย น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *